Co je a jak funguje kolektivní systém?

Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za než plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel, které jim ukládá zákon o odpadech. Za tímto účelem EKOLAMP na území České republiky provozuje systém sběru, svozu a zpracování osvětlovacích zařízení.

EKOLAMP je neziskově orientovaná společnost, která se zavázala za své účastníky sbírat všechna použitá osvětlovací zařízení bez ohledu na značku a datum, kdy tato elektrozařízení byla uvedena na trh. Při zpětném odběru nerozlišuje, zda tato zařízení byla používána v domácnostech nebo v komerční či veřejné sféře. Financování sběru je zajištěno z příspěvků na recyklaci, které výrobci a dovozci dle svého tržního podílu odvádějí do kolektivního systému EKOLAMP.

Kdo kontroluje činnost kolektivního systému?

Vzhledem ke svému účelu a povinnostem spadá kolektivní systém pod kontrolu místních úřadů, které posuzují řádné provádění směrnice o OEEZ. Akreditace, plnění obchodního plánu a provoz EKOLAMPu tak spadá do kontrolní pravomoci Ministerstva životního prostředí ČR.

EKOLAMP zavedl celou řadu kontrolních mechanismů k dosažení efektivní činnosti, spolehlivosti účetního výkaznictví i dodržování pravidel a předpisů. Tato činnost je vykonávána dozorčí radou, vedením a samozřejmě všemi pracovníky. Vedle toho je EKOLAMP objektem interního auditu prováděného na roční bázi nezávislou třetí stranou. Tento audit prověřuje různé oblasti včetně financí, logistiky a recyklace, uzavírání smluv atd.

Jak poznám, zda výrobek, kterého se chci zbavit, odpovídá definici OEEZ a má být sbírán odděleně?

Nejjednodušším způsobem, jak poznat, že se jedná o OEEZ (tzn. odpad z elektrických a elektronických zařízení), je symbol přeškrtnutého kontejneru umístěný na výrobku, jeho obalu, návodu k použití nebo na záručním listu. Tento symbol znamená, že vysloužilý produkt je OEEZ a měl by být sbírán odděleně v režimu zpětného odběru. Tato značka se však nachází pouze na EEZ uvedených na trh po 13. srpnu 2005. Jediným cílem tohoto symbolu je informovat majitele vysloužilého produktu, že by se odpadu měl zbavit v režimu zpětného odběru. Jinými slovy, že vysloužilý produkt nepatří do směsného odpadu. Symbol neidentifikuje, nevytváří ani nepotvrzuje finanční povinnost výrobce za tento produkt.

Majitelé odpadu z vysloužilých historických EEZ, která byla uvedena na trh před 13. srpnem 2005 mohou získat informace z těchto zdrojů:

  • distributoři EEZ a prodejní místa;
  • kolektivní systémy;
  • orgány veřejné správy (např. obce);
  • obecní a soukromá sběrná místa;
  • veřejné organizace zabývající se nakládáním s odpady.

Co dělat pro zvýšení podílu zpětného odběru?

Úspěšný sběr a recyklace OEEZ, tedy odpadu z elektrických a elektronických zařízení, začíná u koncových uživatelů, kteří nesou zodpovědnost při oddělování OEEZ od ostatního odpadu a kteří by měli zajistit, aby byl tento odpad správně odevzdán ke zpětnému odběru.
Ke zvýšení zpětného odběru svítidel a osvětlovacích zařízení EKOLAMP zřídil síť sběrných míst, kde mohou koncoví uživatelé zdarma odevzdávat vysloužilá osvětlovací zařízení. K dnešnímu dni již EKOLAMP disponuje sítí veřejných i soukromých sběrných míst, jež čítá přes 4000 stacionárních sběrných míst a více než 2000 obcí s mobilním svozem.
Aby kolektivní systém motivoval koncové uživatele k šetrnému přístupu k životnímu prostředí, realizuje průběžně nejrůznější marketingové aktivity a nabízí motivační pobídky ke zpětnému odběru. S cílem zvýšit informovanost a motivaci koncových uživatelů pak EKOLAMP aktivně uživatele oslovuje prostřednictvím svých internetových stránek či inzerce v médiích, stejně jako PR aktivitami, informačními a propagačními materiály a podporou prodeje zacílené na segment zpětného odběru.

Proč EKOLAMP neorganizuje zpětný odběr osvětlovacích zařízení z domácností?

Zákon o odpadech nestanovuje povinnost organizovat zpětný odběr z domácností.

Na rozdíl od obalů jsou svítidla zbožím dlouhodobé spotřeby (tj. mají delší životnost) a jejich objem v domácnostech je mnohem nižší než objem obalů. Sběr vysloužilých svítidel z domácností (tj. zpětný odběr) není považován za efektivní a účinný způsob z hlediska životního prostředí (následkem by byly vyšší emise CO2), ani z pohledu finančního (následkem by byly vyšší náklady obcí a také vyšší maloobchodní ceny).

Další informace